Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Sơn phun
 • SL phòng vấn: 02 Nam
 • Ngày PV: 20-12-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Làm sắt
 • SL phòng vấn: 03 Nam
 • Ngày PV: 28-12-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Làm thép kết cấu
 • SL phòng vấn: 02 Nam
 • Ngày PV: 28-12-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 03 Nam
 • Ngày PV: 16-12-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 09 Nam
 • Ngày PV: 01-11-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 02 Nam
 • Ngày PV: 11-10-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Gia công sản phẩm sắt thép
 • SL phòng vấn: 05 Nam
 • Ngày PV: 10-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Trồng dâu tây trong nhà kính
 • SL phòng vấn: 05 Nam
 • Ngày PV: 04-06-2021
Chi tiết đơn hàng