Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 03 Nam, 06 Nữ
 • Ngày PV: 05-10-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đóng gói, kiểm tra sản phẩm tập đoàn lớn
 • SL phòng vấn: 12 Nam, 20 Nữ
 • Ngày PV: 04-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập Kim Loại (Xí Nghiệp Thuộc Tập Đoàn Lớn Của Nhật Bản)
 • SL phòng vấn: 10 Nam, 20 Nữ
 • Ngày PV: 28-04-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập Kim Loại (Xí Nghiệp Thuộc Tập Đoàn Lớn Nhật Bản)
 • SL phòng vấn: 07 Nam, 07 Nữ
 • Ngày PV: 30-03-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập Kim Loại (Xí Nghiệp Thuộc Tập Đoàn Lớn Của Nhật Bản)
 • SL phòng vấn: 10 Nam, 20 Nữ
 • Ngày PV: 05-03-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập kim loại (xí nghiệp thuộc tập đoàn lớn)
 • SL phòng vấn: 10 nam, 20 nữ
 • Ngày PV: 05-02-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập kim loại
 • SL phòng vấn: 12 nam, 24 nữ
 • Ngày PV: 21-01-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập kim loại
 • SL phòng vấn: 24 nam, 24 nữ
 • Ngày PV: 16-12-2020
Chi tiết đơn hàng