Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt đối với những bạn Việt Nam ở Nhật

Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt đối với những bạn Việt Nam ở Nhật

16-06-2020

      Xin thông báo rằng Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt tại Website dưới đây (liên kết chỉ có thông tin bằng tiếng Nhật) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf (Nội dung chủ yếu) ● Khoản trợ cấp đặc biệt (P3) Hỗ trợ đồng …