Những Đối tượng bảo trợ xã hội nào được hỗ trợ do ảnh hưởng của Đại dịch Covid ở Việt Nam

Những Đối tượng bảo trợ xã hội nào được hỗ trợ do ảnh hưởng của Đại dịch Covid ở Việt Nam

16-06-2020

Nhiều người dân gửi câu hỏi tới Hệ thống như sau: Theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/20202/QĐ-TTg của Chính phủ thì đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 được hỗ trợ bao gồm những đối tượng …